Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:19

Ugovorno-pravna osnova bilateralnih odnosa

Ukrajina i Srbija su uspostavili ugovorno-pravnu bazu bilateralnih odnosa, koja u principu obezbeđuje odgovarajuće pravno regulisanje glavnih pitanja ukrajinsko-srpske saradnje u političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi. Njoj naime pripadaju takvi značajni dokumenti kao što: sporazumi o trgovini i ekonomskoj saradnji, o uzajamnom oslobađanju od duplih poreza, o uzajamnoj podršci i zaštiti investicija, o saradnji u sferi zaštite zdravlja, u sferi obrazovanja, kulture i sporta, o vojno-tehničkoj saradnji i t.d.

Na razmatranju strana se nalaze 14 dokumenata.

Spisak važečih bilateralnih ugovora
Bilateralni dokumenti između Ukrajine i Republike Srbije 

№№

п/п

Datum

stupanja na snagu

Naziv

 

1

24.02.62

Ugovor između SSSR i FNRJ o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima

 

2

18.06.70

Sporazum između Vlade SSSR i Savezne Vlade SFRJ o drumskom saobraćaju

 

3

10.10.85

Protokol Sporazumu između Vlade SSSR i Savezne Vlade SFRJ o drumskom saobraćaju 0d 18 juna 1970. godine

 

4

01.11.90

Trgovinski sporazum između SSSR i SFRJ

 

5

16.05.90

Sporazum između Vlade SSSR i Savezne Vlade SFRJ o uzajamnim putovanjima građana

 

6

07.06.90

Sporazum između Vlade SSSR i Savezne Vlade SFRJ o vazdušnom saobraćaju

 

7

15.04.94

Razmena nota o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Ukrajine i SRJ

 

8

27.05.95

Povelja o bratimljenju grada Hmeljnickog (Ukrajina) sa gradom Borom (Jugoslavija)

 

9

24.01.96

Protokol o konzultacijama između Ministarstva inostranih poslova Ukrajine i Saveznog Ministarstva inostranih poslova SRJ

 

10

12.09.96

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o stvaranju međuvladine ukrajinsko-jugoslavenske Komisije za trgovinsko-ekonomsku i naučno-tehničku saradnju

 

11

27.11.96

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o trgovini i ekonomskoj saradnji

 

12

09.12.96

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o vojnoj saradnji

 

       13

27.01.97

Sporazum o saradnji u sferi obrazovanja, kulture i sporta između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ

 

       14

22.03.01

Protokol prvog zasedanja međuvladine ukrajinsko-jugoslavenske Komisije za trgovinsko-ekonomsku i naučno-tehničku saradnju

 

       15

22.03.01

Memorandum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o merama usmerenim na liberalizaciju uzajamne trgovine

 

       16

20.08.01

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o uzajamnom podsticaju i zaštiti investicija

 

       17

01.10.01

Sporazum o saradnji u sferi sporta između Državnog komiteta omladinske politike, sporta i turizma Ukrajine i Saveznog sekretarijata za sport i omladinu SRJ

 

       18

30.11.01

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i kapital

 

       19

12.02.02

Program saradnje između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ u sferi obrazovanja i kulture za 2002.-2004. godine.

 

       20

12.02.02

Sporazum između Državnog komiteta standardizacije Ukrajine i Saveznog resora za standardizaciju SRJ o saradnji u sferi standardizacije

 

       21

05.06.02

Sporazum o saradnji između Gradske državne administracije grada Kijeva i Skupštine grada Beograda

 

     22

05.06.02

Protokol drugog zasedanja međuvladine ukrajinsko-jugoslavenske Komisije za trgovinsko-ekonomsku i naučno-tehničku saradnju

 

     23

28.08.02

Memorandum of understanding between the Ministry of Transport of Ukraine and the Federal Ministry for Transport of Yugoslavia on recognition of certificates pursuant to Regulation I/10 of the International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended in 1995

 

     24

29.01.03

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o saradnji u sferi zaštite zdravlja i medicinske nauke

 

     25

29.01.03

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade SRJ o naučno-tehničkoj saradnji

 

26

05.11.03

Sporazum o saradnji između Privredne komore Ukrajine i Privredne komore Srbije

 

27

13.02.04

Sporazum o saradnji između Privredne komore Zakarpatske oblasti i Privredne komore Sombora

 

28

13.02.04

Sporazum o saradnji između Privredne komore Zakarpatske oblasti i Privredne komore Novog Sada

 

29

26.02.04

Sporazum o saradnji između grada Kaluš, Ivano'Frankovska oblast, Ukrajina, i  grada Bačka Palanka; Autonomna pokrajina Vojvodina, Srbija i Crna Gora, o trgovinsko-ekonomskoj, naučno-tehničkoj, kulturnoj i humanitarnoj saradnji

 

30

16.04.04

Sporazum o saradnji između Privredne komore Kijeva i Privredne komore Beograda

 

31

02.06.04

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti sprečavanja vanrednih situacija i otklanjanja njihovih posledica

 

32

24.06.04

Protokol o namerama podsticanja bilateralne saradnje između Čortkivskog rejona Ternopiljske oblasti i Opštine Kula

 

33

04.08.04

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Saveta Ministara Srbije i Crne Gore o vojno-tehničkoj saradnji

 

34

25.08.04

Sporazum o saradnji između Državnog komiteta arhiva Ukrajine i  Arhiva Srbije i Crne Gore

 

35

18.10.04

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ukrajine i  Diplomatske akademije Srbije i Crne Gore

 

36

05.04.05

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Saveta Ministara Srbije i Crne Gore o saradnji u sferi turizma

 

37

07.05.05

Sporazum o saradnji između grada Lavov (Ukrajina) i  grada Novi Sad (Srbija i Crna Gora)

 

38

06.06.05

Memorandum o saradnji u sferi evropske i evroatlantske integracije između Ministarstva inostranih poslova Ukrajine i Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore

 

39

06.06.05

Protokol o razmeni  Ratifikacionih Instrumenata Konzularne konvencije između Ukrajine i Savezne Republike Jugoslavije

 

40

05.07.05

Konzularna konvencija između Ukrajine i Savezne Republike Jugoslavije

 

41

12.08.05

Sporazum između Kabineta Ministara Ukrajine i Saveta Ministara Srbije i Crne Gore o bezviznim putovanjima nosilaca diplomatskih i službenih pasoša

 

 

42

21.02.06

Sporazum o saradnji između Srpske akademije nauka i umetnosti i Nacionalne akademije nauka Ukrajine. 

 

43

28.02.06

Sporazum između Kijivske oblasne državne administracije Ukrajine i Autonomne pokrajine Vojvodine o trgovinsko-ekonomskoj, naučno-tehničkoj i kulturnoj saradnji

 

44

28.02.06

Sporazum o saradnji između Kijivske oblasne privredne komore (Ukrajina) i Privredne komore Autonomne pokrajine Vojvodine (RepublikaSrbija). 

 

45

01.03.06

Memorandum o saradnji između Generalnog tužilaštva Ukrajine i Javnog tužilaštva Republike Srbije u borbi protiv transnacionalnog kriminala i pranja prihoda od kriminala

 

46

15.09.06

Ugovor o saradnji između Zakarpatske oblasne državne teleradio kompanije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine Radio Televizije Vojvodine

 

47

01.11.06

Radni protokol između Udruženja pisaca Ukrajine i Udruženja književnika Srbije

 

48

21.12.06

Nota Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije №3231-6/06 od 21.12.2006. o postojanju između Ukrajine i Republike Srbije principa reciprociteta u sticanju prava vlasništa na nekretnine

 

49

24.06.07

Ugovor o saradnji između Gradske uprave grada Bučača, Ukrajina, і OpštineVrbas, Srbija

 

50

26.06.07

Protokol o namerama pobratimstva između gradova Čerkasi (Ukrajina) i Pirota (Republika Srbija)

51

26.10.07

Memorandum o saradnji između Ternopiljske oblasne državne administracije (Ukrajina) i Nacionalnim Savetom ukrajinske nacionalne manjine (Srbija)

52

26.10.07

Memorandum o saradnji između Lavovske oblasne državne administracije (Ukrajina) i Nacionalnim Savetom ukrajinske nacionalne manjine (Srbija)

53

02.10.08

Ugovor o prosvetnoj i naučnoj saradnji ozmeđu Kijevskog univerziteta prava NAN Ukrajine i pravnim fakultetom Niškog univerziteta Republike Srbije

54

02.10.08

Ugovor o prosvetnoj i naučno saradnji između Instituta države i prava V.Koreckij NAN Ukrajine i pravnim fakultetom Niškog univerziteta Republike Srbije

55

24.10.08

Ugovor o saradnji između Harkivskog nacionalnog univerziteta V.Karazin i Beogradskog univerziteta

56

07.04.09

Program saradnje u kulturnoj sferi između Ministarstva kulture i turizma Ukrajine i Ministarstva kulture Republike Srbije za 2009-2011. godine

57

06.10.09

Ugovor između Privredne Komore Ukrajine i Privredne Komore Srbije o kreiranju zajedničkog Ukrajinsko-srpskog i Srpsko-ukrajinskog privrednog saveta i njegovom reglamentu

58

06.10.09

Ugovor o saradnji između Sumske privredne komore Ukrajine i Privredne komore Pančeva

59

06.10.09

Ugovor o saradnji Čerkaske privredne komore Ukrajine i Privredne komore Požarevca

60

06.10.09

Ugovor o saradnji između Rivnenske privredne komore Ukrajine i Privredne komore Leskovca

61

05.07.10

Sporazum o međuparlamentarnoj saradnji između Vrhovne Rade Ukrajine i Narodne Skupštine Republike Srbije

62

20.07.10

Memorandum o uzajamnom razumevanju između Lvivske državne televizijske kompanije i Radiotelevizije Vojvodine

63

21.07.10

Plan konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije za 2010. godinu

64

20.01.11

Sporazum između Ministarstva agrerne politike Ukrajine I Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede republike srbije o saradnji u oblasti poljoprivrede

65

21.04.11

Plan konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije za 2011. godinu

66

01.05.11

Sporazum o naučno’tehničkoj saradnji između državnog preduzeća “Institut medicine rada Nacionalne akademije medicinskih nauka Ukrajine” i Instituta medicine rada Republike Srbije

67

18.05.11

Protokol o namerama za saradnju između Kirovogradske oblasne rade I Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

68

31.05.11

(ratifikacija 08.12.11)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta Ministara Ukrajine o uzajamnom putovanju građana

69

25.06.11

Memorandum o saradnji između Reformatorskog kluba Ukrajine I srpskog kluba “Privrednik”

70

06.07.11

Memorandum između Ternopilske, Ivano-Frankivske, Lavovske oblasne rade i Skupštine Autonome pokrajine Vojvodine

71

10.11.11

(čeka ratifikaciju)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta Ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane

72

10.11.11

(čeka ratifikaciju)

Sporazuma između Kabineta Ministara Ukrajine i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom prevozu robe i putnika

73

10.11.11

Protokol o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

74

10.11.11

Protokol četvrtog zasedanja Međuvladine komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju

 

p