Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:47

Imigracija

Pitanja imigracije u Ukrajini su regulisani zakonom Ukrajine „O imigraciji“.
Lica sa prebivalištem izvan Ukrajine predaju molbe za dozvolu za imigraciju u diplomatske ustanove Ukrajine prema mestu stalnog prebivališta.

Dozvola za imigraciju se izdaje u granicama imigracione kvote. Imigraciona kvota se određuje od strane Kabineta ministara Ukrajine prema kategoriji imigranata:
1) naučnici i radnici kulture čija je imigracija u interesu Ukrajine;
2) visokokvalifikovani stručnjaci i radnici, velika potreba i značaj za privredu Ukrajine;
3) lica koja su uložila u privredu Ukrajine investiciju u stranoj valuti u iznosu ne manje ot stotinu (100) hiljada dolara, registrovanu u poredku koji je utrvđen od strane Kabineta ministara Ukrajine;
4) lica koja imaju brata ili sestru, dedu ili babu, unuka ili unuku građana Ukrajine;
5) lica koja su ranije bili državljani Ukrajine;
6) roditelji, muž (žena) imigranta i njegova maloletna deca;
7) lica koja su tri godine stalno boravila u Ukrajini od dana dodele izbegličkog statusa u Ukrajini ili azila u Ukrajini kao i njihove roditelje, muževi (žene) i maloletna deca koja živi sa njima;
8) lica koja su tri godine stalno boravila u Ukrajini od dodele njima statusa žrtava trgovine ljudima.

Dozvola za imigraciju van kvote se izdaje:
1) supružniku, ako je drugi supružnik sa kojim je bio dve godine u braku je državljanin Ukrajine, deci i roditeljima državljana Ukrajine;
2) starateljima ili skrbnicima državljanina Ukrajine, ili su lica koja se nalaze pod starateljstvom ili skrbništvom državljanina Ukrajine;
3) licima koja imaju pravo na državljanstvo Ukrajine teritorijalnog porekla;
4) licima čija je imigracija je od drvžavnog interesa za Ukrajinu;
5) inostranim Ukrajincima, supružnicima inostranih Ukrajinaca i njihovoj deci u slučaju njihovog zajedničkog ulaska i stalnog boravka na teritoriji Ukrajine.

Procedura predaje dokumenata za dobivanje statusa inozemnog Ukrajinca.

Za dobivanje statusa inozemnog Ukrajinca treba da se predaju sledeći dokumenti:

1. Molba za dobivanje statusa inozemnog Ukrajinca (uzorak se nalazi u Ambasadi);

2. Kopija pasoša državljanina ili dokumenta koji potvrđuje identitet osobe bez državljanstva;

3. Kopija krštenice ili neki drugi dokumenat koji dokazuje Vaše ukrajinsko poreklo ili teritorijalno poreklo iz Ukrajine (krštenica, kopija pasoša građanina SSSR, drugi dokumenti koji potvrđuju činjenicu boravka u Ukrajini, potvrda o završetku škole u Ukrajini, radna knjižica, svedočenje lokalnog ukrajinskog društva, crkve i slično);

4. Dve fotografije u boji veličine 3x4 cm;

5. Original uplatnice.