Ambasada Ukrajine u Srbiji

Кијев 15:53

Međunarodno usvajanje

Usvajanje deteta se provodi u interesu obezbeđenja stabilnih i harmoničnih uslova negovog života.

Međunarodno usvajanje se ostvaruje samo uz sudelovanja Ministarstva za socijalnu politiku.

Građani Ukrajine koji žive van Ukrajine i stranci koji žele da usvoje dete, koje živi u Ukrajini, moraju predati u Ministarstvo za socijalnu politiku zahtev, koji se sastoji od sledećih dokumenata:

1) prijava o registraciji kandidata za usvajanje, overena kod notara;
2) potvrda o zaradi za poslednjih šest meseci ili kopija deklaracije o prihodima za prethodnu kalendarsku godinu, overena od strane organa koji je izdao ili kod notara;
3) overena kopija venčanog lista od strane nadležnog organa (u dva primerka);
4) izveštaj o stanju zdravlja svakog podnosioca zahteva;
5) overena pismena saglasnost za usvajanje od strane drugog supružnika (ako dete usvaja jedan od supružnika), osim ako je drugačije propisano zakonom;
6) informacija o prisustvu ili odsutsvu krivične evidencije, izdaje nadležni organ zemlje prebivališta;
7) zaključak, izdat od strane nadležnog organa zemlje prebivališta, koji potvrđuje sposobnost podnosioca zahteva za usvajanje. U izveštaj se navodi adresa, životni uslovi (broj spavaćih soba, uslovi za život deteta), biografske podatke, porodični sastav (broj osoba koje žive sa podnosiocem zahteva, stepen porodične veze, prisutsvo vlastite dece), stav podnosioca o usvajanju.
Zaključak treba da sadrži preporuke o broju, starosti i zdravstvenom stanju dece, koje je podnosioc u stanju usvojiti. Ako je zaključak izdat ot strane ne državnog organa njemu se dodaje kopija licence ovog organa za obavljanje delatnosti vezane za usvajanje;
8) saglasnost nadležnog organa zemlje prebivališta za ulazak u zemlju i prebivalište usvojenog deteta;
9) kopija pasoša ili druge isprave koja potvrđuje identitet (u dva primerka);
10) overena kopija dоkumenta koji potvrđuje vlasništvo ili dozvolu za korištenje životnog prostora, gde je ukazana negova površina (opšta i stambena) i broj soba;
11) obaveze podnosioca zahteva (u dva primerka):
- prijaviti dete u konzulatu ili diplomatskom predstavništvu Ukrajine (ukazati naziv institucije, predstavništva, adresu) u roku od mesec dana od dana ulaska u zemlju prebivališta;
- obezbediti pravo usvojenog deteta da zadrži državljanstvo Ukrajine do ispunjene 18-te godine;
- izveštavati konzulat ili diplomatsko predstavništvo Ukrajine o uslovima života i zdravstvenom stanju usvojenog deteta u obliku Aneksa 5 najmanje jednom godišnje tokom prve tri godine nakon usvajanja, a kasnije svake tri godine dok dete ne navrši osamnaest;
- obezbediti mogućnost konzulata ili diplomatskog predstavništva Ukrajine da komunicira sa detetom.

Građani Ukrajine koji žive van Ukrajine i stranci koji žele da usvoje dete, koje živi u Ukrajini, obraćaju se Ministarstvu za socijalnu politiku.

Adresa: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 14, тел.(044) 278-52-32, 278-52-31, факс (044) 279-11-13, e-mail: dity@msms.gov.ua.
Sajt: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=69438